تابلو نقاشی مواجهه عیسی مسیح با مریم مجدلیه

مواجهه عیسی مسیح با مریم مجدلیه | الکساندر ایوانوف | نئوکلاسیک | کلاسیک

مواجهه عیسی مسیح با مریم مجدلیه الکساندر ایوانوف تابلو نقاشی مواجهه عیسی مسیح با مریم مجدلیه (Appearance of Jesus Christ to Maria Magdalena) اثر الکساندر ایوانوف نقاش مشهور روس است. ایوانوف این شاهکار مهم کلاسیک خود را که متعلق به مکتب نئوکلاسیک است در سال ۱۸۳۵ خلق کرد. تابلو نقاشی کلاسیک. ویدئو معرفی تابلو مواجهه…