رنسانس

معرفی مکاتب هنری کلاسیکتابلو نقاشی رنسانس

رنسانس (Renaissance) یا دوره‌ی نوزایی از. مهم‌ترین جنبش‌های فرهنگی تاریخ بشر بود. که به اصلاح مذهبی، عصر روشنگری و انقلاب صنعتی منجر شد. این جنبش مهم در قرن چهاردهم میلادی در فلورانس. ایتالیا آغاز شد و سراسر اروپا را در بر گرفت. رنسانس در واقع دوران زایش مجدد عظمت هنر یونان و روم باستان است. هنرمندان و دانشمندان دوران رنسانس با. بهره‌گیری از میراث دنیای کهن یونان و روم،. با نگاهی جدید و تازه به کاوش دنیا پرداختند. و سرمنشأ تحولاتی عظیم در تاریخ انسان شدند. این تحولات در نقاشی هم همگام با فلسفه،. ادبیات، موسیقی و تاریخ علم شکل گرفت. renaissance. تابلو نقاشی. نوزایی. باززایی. نقاشی رنسانس. مکتب رنسانس.

از مشهورترین هنرمندان دوران رنسانس می‌توان. به لئوناردو داوینچی، رافائل، میکلانژ، تیسین .و ساندرو بوتیچلی و از مشهورترین آثار نقاشی این. دوران می‌توان به مونالیزا، زایش ونوس،. تکفیر و تقدیس عشق و تعمید مسیح اشاره کرد.

در این بخش برخی از مطرح‌ترین. آثار دوران رنسانس را به نمایش گذاشته‌ایم. تابلو مورد نظر خود را انتخاب کنید، به صفحه‌ی اختصاصی. آن بروید و توضیحات را بخوانید. renaissance. دوران .

Leonardo davinci da vinci . Raphael . michelangelo . sandro Botticelli . titian . monalisa . birth of venus . jesus .

نوزایی چیست؟

برخی از مورخان هستند که برای. این که تاریخ مشخصی را برای. پژوهش های آسان تر به عنوان. تاریخ شروع دوران اعلام کنند. زایش این سبک هنری مهم را به. سال یک هزار و چهار صد و پنجاه و سه مربوط می دانند. یعنی درست در همان سالی. که یک پادشاه عثمانی بر امپراطوری بیزانس پیروز شد. در این صفحه هم چنین به معرفی این سبک. و مکتب و دوران بزرگ هنری پرداخته ایم. سبک و مکتب و دورانی که به نام عصر نوزایی یا هم چنین عصر. یا دوران باززایی شناخته می شود. البته با توجه به معنی حقیقی این کلمه،. عصر و دوران و مکتب و هنر باززایی درست تر. به نظر می رسد تا عصر و هنر و دوران. و مکتب نوزایی.

به این دلیل که این مکتب برجسته و مهم،. در واقع زایش مجدد رنسانس از دل هنر و فرهنگ یونان و. روم باستان بود که به این معنا می شود باززایی.

تابلو نقاشی مونالیزا

مونالیزا (لبخند ژوکوند)

لئوناردو داوینچی
۱۵۰۷

تابلو نقاشی دستان نیایشگر

دستان نیایشگر

آلبرشت دورر
۱۵۰۸