مکتب های مدرن

مکتب های اصیل نقاشی مدرنمکتب مدرن

هنر مدرن در واقع عنوانی است برای. اطلاق به مجموعه‌ای از جریان‌های هنری که. از اواخر قرن نوزدهم میلادی آغاز شدند. و در سال‌های ابتدایی قرن بیستم به اوج خود رسیدند. مدرنیستم یا نوگرایی در طی سال‌های آغازین. و سال‌های اوج خود مکاتب گوناگونی. را به وجود آورد که هر کدام سهمی. در اعتلای هنر نوگرا داشتند. از میان مطرح‌ترین آن‌ها می‌توان به امپرسیونیسم،. پست امپرسیونیسم، سوررئالیسم. و اکسپرسیونیسم اشاره کرد. تابلو نقاشی مدرن تابلوی زیبا . مکتب مدرن . مکتب مدرنیسم .

در این بخش برخی از مطرح‌ترین. مکاتب نوگرا و مدرن تاریخ نقاشی را معرفی کرده‌ایم. می‌توانید مکتب نقاشی مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس به صفحه‌ی اختصاصی آن بروید. و آثار مطرح آن مکتب را ببینید. مکتب های مکتب مدرن امپرسیونیسم سوررئالیسم سورریالیسم کوبیسم .

تابلو نقاشی امپرسیونیسم

امپرسیونیسم (دریافت‌گری)

Impressionism

تابلو نقاشی پست امپرسیونیسم

پست امپرسیونیسم (پسادریافت‌گری)

Post Impressionism

تابلو نقاشی اکسپرسیونیسم

اکسپرسیونیسم (هیجان‌نمایی)

Expressionism

مکتب مدرن

معرفی مکتب های مدرن تاریخ نقاشی. نمایش تابلوی زیبا مدرن و تابلو نقاشی مدرن . اثر هنرمندان مطرح مدرنیست در سبک های . مکتب امپرسیونیسم مکتب پست امپرسیونیسم . مکتب دریافت گری مکتب پسا دریافت گری . مکتب سوررئالیسم مکتب فراواقع گرایی فرا واقع گرایی . مکتب کوبیسم مکتب اکسپرسیونیسم . مکتب دادائیسم . مکتب ناتورالیسم مکتب طبیعت گرایی . هنر آکادمیک . مکتب باربیزون . متب باربیزون آمریکایی . مکتب پوینتیلیسم مکتب نقطه چینی . مکتب برادری پیشارافائلی پیشارافائلی ها . نمادگرایی سمبولیسم .

ادامه مکتب مدرن

رئالیسم واقع گرایی . فوویسم نئو فوویسم . هنر نو آرت نوو . مکتب هیجان نمایی . مکتب حجم گرایی مکتب فوتوریسم آینده گری . مکتب باهاوس مکتب باوهاس . رئالیسم جادویی پاپ آرت مکتب ساده گرایی . مکتب کمینه گرایی .

Impressionism Post Impressionism Surrealism Naturalism . The Pre-Raphaelite Brotherhood Realism Pointillism . Symbolism Fauvism Neofauvisme Art Nouveau . Expressionism Cubism Futurism Dadaism . Bauhaus Magic Realism Pop Art Minimalism.

از مشهورترین هنرمندان مدرنیست می توان به این افراد اشاره کرد

ونسان ونگوگ ون گوگ . پابلو پیکاسو . سالوادور دالی . ادوارد مونک . ادوارد مونش . پیر آگوستی رنوار . آمدئو مودیلیانی . کلود مونه . ادوارد مانه .